Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej

w Nowym Pilczynie

Oświadczenie w sprawie dostępności:

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Pilczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Gminnej biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie http://bibliotekapilczyn.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Treści niedostępne:

  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących ani tłumaczenia na język migowy.
  • teksty pisane są w sposób zrozumiały oraz formatowane zgodnie z zasadami dostępności.

Udogodnienia

  • powiększanie i pomniejszanie czcionki
  • podświetlanie linków
  • obecność widocznego fokusa podczas sterowania klawiaturą (poruszanie się po serwisie za pomocą klawisza Tab)
  • możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

telefonu: 25 6845369

 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie:

Wejście główne do budynku nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących. Biblioteka usytuowana jest na parterze, wejście po 2 schodkach.

Istnieje parking dla petentów z miejscami ogólnodostępnymi.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące. Mie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W wypożyczalni udostępnione są audiobooki, z których mogą korzystać osoby z dysfunkcją wzroku. Bibliotekarze pomagają również w wyborze książek z większą czcionką.

2. Filia Biblioteczna w Dąbrowie:

Pomieszczenie biblioteki znajduje się na parterze budynku. Wejście bezpośrednio z parkingu, bez schodów. Pomieszczenie biblioteki jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. Istnieje parking dla petentów z miejscami ogólnodostępnymi. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące. Mie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

3. Filia Biblioteczna w Izdebnie:

Wypożyczalnia biblioteki znajduje się na parterze budynku. Dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich po podjeździe zabezpieczonym barierkami. Czytelnia znajduje się na 1 piętrze, gdzie prowadzą schody. Czytelnia nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Istnieje parking dla petentów z miejscami ogólnodostępnymi. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące. Mie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.